Estats financers

Balanç

Actiu

ACTIU NOTES 31/12/2018 31/12/2017
A) ACTIUS NO CORRENTS 222.757.059 253.645.857
I - Immobilitzat Intangible (Nota 5) 10.156.774 11.839.676
4 - Altres Actius Intangibles 10.156.774 11.839.676
II - Immobilitzat Tangible (Nota 6) 132.093.701 140.897.930
1 - Terrenys i Construccions 46.170.052 46.236.681
2 - Instal·lacions Tècniques i Altre Immobilitzat Tangible 83.853.453 91.314.074
3 - Immobilitzacions Materials en Curs i Bestretes 2.070.197 3.347.175
IV - Immobilitzat financer (Nota 7) 80.506.584 100.908.251
IVa - Empreses del grup i associades 20.393.079 55.689.322
1 - Instruments de patrimoni 16.518.373 16.518.373
2 - Crèdits i comptes a cobrar 3.874.706 39.170.949
IVb - Altres empreses 60.113.504 45.218.929
1 - Instruments de patrimoni 42.475.611 45.181.800
3 - Inversions financeres a llarg termini 17.600.648 0
2 - Altres (Nota 15) 37.245 37.129
B) ACTIUS CORRENTS 171.854.298 168.379.739
II - Existències (Nota 8) 2.835.283 2.834.369
1 - Matèries primeres i consumibles 2.580.144 2.766.692
3 - Productes acabats i mercaderies 52.621 64.420
4 - Bestretes a proveïdors 202.518 3.256
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini (Nota 9) 41.393.061 48.640.843
1 - Clients per Vendes i Prestacions de Serveis 39.389.719 46.24
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 763.488 229.158
3 - Resta de crèdits i comptes a cobrar 1.239.854 2.163.151
IV - Inversions financeres a curt termini (Nota 10) 120.314.721 100.916.098
1 - En empreses del grup i associades 43.129.902 7.754.142
2 - Resta d'actius financers 77.184.818 93.161.956
V - Tresoreria (Nota 11) 6.869.335 15.747.755
VI - Ajustaments per periodificació 441.898 240.674
TOTAL ACTIU 394.611.357 422.025.596

Passiu

PASSIU NOTES 31/12/2018 31/12/2017
A) PATRIMONI NET (Nota 12) 352.231.871 360.909.685
I - Capital 50.000.000 50.000.000
I - Capital 50.000.000 50.000.000
III - Reserves 283.753.676 259.958.256
1 - Reserva legal 10.000.000 10.000.000
5 - Altres Reserves 273.753.676 249.958.256
VI - Resultat de l'exercici 18.478.194 50.951.429
B) PASSIUS NO CORRENTS 3.879.370 4.006.132
I - Provisions a llarg termini (Nota 13) 3.879.370 4.006.132
C) PASSIUS CORRENTS 38.500.116 57.109.779
III - Deutes a curt termini (Nota 14) 2.511.276 5.459.563
4 - Altres 2.511.276 5.459.563
V - Creditors comercials i altres comptes a pagar (Nota 14) 35.988.839 51.650.216
1 - Proveïdors 37.791.225 48.133.836
2 - Empreses del grup i associades, creditores 58.273 72.902
3 - Creditors Diversos 119.013 1.459.130
4 - Bestretes de clients 143.698 155.527
5 - Altres 1.878.630 1.828.821
TOTAL PASSIU 394.611.357 422.025.596