Estats financers

Compte de resultats

COMPTE DE RESULTATS (Euros) NOTES 31/12/2018 31/12/2017
I - INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
1 - Import net de la xifra de negocis (Nota 18) 87.675.733 95.394.639
4 - Altres ingressos d'explotació 226.495 228.438
Total Ingressos d'explotació 87.902.227 95.623.077
II - DESPESES D'EXPLOTACIÓ
1 - Consum de mercaderies, altres materials i Serveis (Nota 19) (-)10.298.110 (-)10.016.497
2 - Despeses de personal (Nota 20) (-)15.446.743 (-)14.195.890
a) Sous, salaris i assimilats (-)12.755.655 (-)11.528.474
b) Càrregues socials (-)2.019.084 (-)1.882.608
c) Altres despeses de personal (-)672.004 (-)784.808
3 - Amortització, deteriorament i resultats per venda o baixa (-)22.706.053 (-)26.856.679
a) Amortització (-)21.271.522 (-)25.942.003
c) Resultats per venda o baixa (-)4.434.531 (-)914.676
4 - Deteriorament del circulant (-)387.567 318.671
a) Existències (-)54.633 857.321
b) Crèdits i comptes a cobrar 84.678 499.101
c) Altres (-)471.612 (-)1.037.661
5 - Altres despeses d'explotació (-)15.346.691 (-)17.189.140
a) Arrendaments i cànons (-)292.478 (-)243.499
b) Reparacions i conservació (-)8.995.401 (-)9.908.937
c) Serveis professionals independents (-)2.429.993 (-)2.527.156
d) Assegurances (-)313.697 (-)361.625
e) Serveis de Publicitat i RRPP (-)654.483 (-)738.103
f) Subministraments (-)1.182.235 (-)1.348.107
g) Tributs (-)58.939 (-)136.992
h) Altres serveis exteriors (-)1.419.465 (-)1.924.721
Total despeses d'explotació (-)64.185.164 (-)67.939.445
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 23.717.064 27.683.632
III - INGRESSOS I DESPESES FINANCERES (Nota 21)
1 - Ingressos Financers 1.108.901 973.240
a) De participacions en instruments de patrimoni 76.690 4.460
b) D'altres actius financers 1.032.211 968.780
3 - Variació de valor raonable en instruments financers de negociació (-)2.706.339 27.410.617
4 - Diferències de canvi 125.903 (-)113.565
Resultat financer (-)1.471.535 28.270.292
RESULTAT DE LES OPERACIONS 22.245.529 55.953.924
IV - ALTRES INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS (Nota 22)
1 - Altres ingressos no recurrents 80.113 145.831
2 - Altres despeses no recurrents (-)2.251.097 (-)108.564
Total altres ingressos i despeses no recurrents (-)2.170.984 37.268
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 20.074.545 55.991.192
V - IMPOST SOBRE BENEFICIS (Nota 16) (-)1.596.351 (-)5.039.762
RESULTAT DE L'EXERCICI 18.478.194 50.951.429