Estats financers

Estat de canvis en el patrimoni net

Capital Prima d'emissió Reserva de revaloració Altres reserves Instruments de capital propis Resultats d'exercicis anteriors Altres aportacions de socis Resultat de l'exercici Dividend a compte TOTAL
B) Saldo ajustat a 01/01/17 50.000.000 0 0 259.958.256 0 0 0 37.757.895 (-)11.901.121 335.815.030
I - Resultat de l'exercici 0 0 0 0 0 0 0 50.951.429 0 50.951.429
II - Ingressos i despeses reconeguts en Patrimoni Net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III - Operacions amb socis i propietaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - Distribució de dividends 0 0 0
4 - Altres moviments 0 0
IV - Altres variacions del patrimoni net 0 0 0 0 0 0 0 (-)37.757.895 11.901.121 (-)25.856.775
Aplicació resultat exercici anterior (-)37.757.895 11.901.121 (-)25.856.775
C) Saldos a 31/12/17 50.000.000 0 0 259.958.256 0 0 0 50.951.429 0 360.909.685
I - Ajustaments per canvis de criteris comptables 2017 i anteriors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II - Ajustaments per errors 2017 i anteriors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D) Saldo ajustat a 01/01/18 50.000.000 0 0 259.958.256 0 0 0 50.951.429 0 360.909.685
I - Resultat de l'exercici 0 0 0 0 0 0 0 18.478.194 0 18.478.194
II - Ingressos i despeses reconeguts en Patrimoni Net 0 0 0 (-)151.751 0 0 0 0 0 (-)151.751
III - Operacions amb socis i propietaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - Distribució de dividends 0 0
IV - Altres variacions del patrimoni net 0 0 0 23.947.171 0 0 0 (-)50.951.429 0 (-)27.004.258
Aplicació resultat exercici anterior 23.947.171 (-)50.951.429 0 (-)27.004.258
E) Saldos a 31/12/18 50.000.000 0 0 283.753.676 0 0 0 18.478.191 0 352.231.871