Estats financers

Estat de flux d'efectius

(Euros) 31/12/2018 31/12/2017
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 32.395.870 11.273.654
1 - Resultat del període abans d'impostos 20.074.545 55.991.192
2 - Ajustaments del resultat 26.812.828 (-)1.769.642
a) Amortització d'immobilitzat intangible i tangible (+). 21.271.522 25.942.003
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-). 256.970 31.965
c) Variació de provisions(+/-). 130.597 (-)629.726
e) Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat intangible i tangible (+/-). 1.434.531 914.676
g) Ingressos financers (-). (-)1.032.211 (-)27.724.330
i) Diferències de canvi (+/-). (-)125.903 113.565
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-). 2.706.339 (-)659.527
k) Altres ingressos i despeses (-/+). 2.170.984 (-)37.628
3 - Canvis en el capital corrent (-)9.309.564 (-)40.824.641
a) Existències (+/-). (-)224.839 (-)362.174
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-). 6.573.965 (-)20.044.346
c) Altres actius corrents (+/-) (-)178.262 174.094
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-). (-)15.949.091 (-)20.751.875
e) Altres passius corrents (+/-). 468.665 159.660
4 - Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (-)5.181.940 (-)2.123.255
c) Cobraments d'interessos (+). 141.997 878.216
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-) (-)5.004.100 (-)2.984.123
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+). (-)319.837 (-)17.348
5 - Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/- 1+/- 2+/- 3+/- 4) 32.395.870 11.273.654
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (-)14.395.935 24.077.566
6 - Pagaments per inversions (-). (-)115.546.705 (-)144.675.388
a) Empreses del grup i associades. (-)7.148.679 (-)35.971.447
b) Immobilitzat intangible. (-)2.753.737 (-)2.149.151
c) Immobilitzat tangible (-)11.347.040 (-)17.884.385
e) Altres actius financers. (-)94.297.249 (-)88.670.405
7 - Cobraments per desinversions (+). 101.150.770 168.752.953
a) Empreses del grup i associades. 7.988.462 23.163.590
c) Immobilitzat tangible 30.709 25.685
e) Altres actius financers. 93.131.599 145.563.678
8 - Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6). (-)14.395.935 24.077.566
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (-)27.004.258 (-)25.856.774
11 - Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni. (-)27.004.258 (-)25.856.774
a) Dividends (-) (-)27.004.258 (-)25.856.774
12 - Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament ( +/- 9 +/- 10 - 11) (-)27.004.258 (-)25.856.774
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI (i decimals) 125.903 (-)113.565
E) AUGMENTS/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/- A +/- B +/- C +/- D) (-)8.878.420 9.380.881
Efectiu o equivalents a l'inici del període 15.747.755 6.366.874
Efectiu o equivalents al final del període 6.869.335 15.747.755