Estats financers

NOTA 10INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI

El detall d’aquesta partida del balanç de situació al 31 de desembre de 2017, és el següent:

INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI (euros) 01/01/2018 Altes Baixes Traspassos 31/12/2018
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
Dipòsits a curt termini amb entitats financeres 93.161.956 77.151.678 (-)93.131.599 0 77.182.035
Dipòsits a curt termini amb entitats financeres 92.995.102 76.693.551 (-)92.609.614 0 77.079.039
Diposits a c/t (Interessos meritats no vençuts) 166.854 458.127 (-)521.985 0 102.996
Deute sector públic Govern d'Andorra a curt termini 7.725.829 4.851.460 (-)7.988.462 38.002.475 42.591.301
Deute Sector Públic (Cost adquisició) 7.597.108 4.489.085 (-)7.597.108 37.938.420 42.427.505
Deute Sector Públic (Interessos meritats no vençuts) 128.721 362.375 (-)391.355 64.055 163.796
Crèdits a empreses vinculades 28.313 515.527 -28.313 23.074 538.601
Fiances i Dipòsits constituïts a curt termini 0 2.783 0 0 2.783
TOTAL INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 100.916.098 82.521.448 (-)101.148.375 38.025.549 120.314.721

Dipòsits a termini

Els dipòsits a termini estan composats per diverses imposicions en Societats bancàries andorranes.

Deute del sector públic a curt termini

El valor i les principals condicions de les subscripcions enregistrades en aquest epígraf són les següents:

Emissió Import efectiu de la subscripció Data de venciment Rendibilitat anual Interessos correguts no vençuts Valoració 31/12/2018
Emissió 19/12/2016 Bons 36m 20.755.000 19/12/2019 1.15% 7.847 20.762.847
Emissió 17/10/2018 Bons 12 m 4.489.085 17/10/2019 0.60% 5.639 4.494.724
Emissió 01/12/2017 Bons a 18m 17.183.420 01/06/2019 0.75% 139.788 17.323.208
TOTAL IMMOBILITZAT FINANCER 42.427.505 153.275 42.580.779

El total d’interessos meritats no vençuts detallat al quadre Inversions financeres a curt termini per import de 163.796 euros inclou a més els interessos meritats de les emissions de bons del 29/05/2017 a 5 anys per un import de 10.522 euros, doncs es cobraran al maig de 2019 i al desembre de 2018 respectivament, considerant-se per tant a curt termini.

Crèdits a empreses vinculades
S’hi recull la tercera quota a cobrar el 1 de març del 2019 del préstec a llarg termini a favor de la Societat participada ANSEAC SA i als interessos meritats.
També s’hi recull un préstec a curt termini atorgat el mes d’octubre de 2018 a favor de la Societat participada AVATEL & WIKIKER TELECOM S.L. per un import de 500.000 euros amb venciment 31 de desembre del mateix any, i a un tipus d’interès fix del 4,85%, per tal de finançar diversos projectes. Els interessos meritats a tancament de l’exercici i les comissions d’atorgament també s’inclouen dins d’aquest epígraf. El préstec ha estat íntegrament reemborsat el febrer 2019.