Estats financers

NOTA 12PATRIMONI NET I FONS PROPIS

12.1 Capital social

El capital social de la Societat, és de 50 milions d’euros, representat per 5.000 accions de 10.000 euros de valor nominal cadascuna, totes elles de la mateixa classe, totalment subscrites i desemborsades. La totalitat de les accions, números del 1 al 5.000 ambdues incloses, representatives del capital social han estat subscrites pel seu soci únic, el Govern d’Andorra.

No hi ha hagut cap variació en el capital social de la Societat des de la seva constitució.

12.2 Reserva legal i altres reserves

D’acord amb el que preveu el Decret relatiu a l’adscripció i aportació de béns, drets i obligacions a la Societat Pública Andorra Telecom, S.A.U., les reserves aportades a la Societat tenen la naturalesa següent:

(Imports en euros) 31/12/2018 31/12/2017
Reserva legal 10.000.000 10.000.000
Reserves per prima disponibles 223.517.616 199.722.196
Reserves per prima indisponibles 50.236.060 50.236.060
TOTAL RESERVES 283.753.676 259.958.256

D'acord amb la Llei de Societats Anònimes, ha de destinar-se una xifra igual al 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% del capital social. La reserva legal només es pot utilitzar per compensar pèrdues quan no existeixin altres reserves disponibles. Aquesta reserva es va dotar al 100% a la constitució de la Societat per un import de 10 milions d’euros.

En data desembre de 2018 la societat ha actualitzat la provisió constituïda per fer front als compromisos presents i futurs contrets a favor del col•lectiu de personal jubilat i prejubilat, d’acord amb la darrera valoració financera-actuarial realitzada per experts independents. L’ajustament per import de 151.751 euros s’ha registrat amb càrrec a reserves, segons el previst per la normativa vigent.

12.3 Repartiment resultat exercici 2017

En data 28 de març de 2018 la Junta General d’Accionistes de la Societat va acordar la distribució del 53% del resultat de l’exercici 2017 en forma de dividends.

Imports en euros
Resultat exercici 2017 50.951.429
Distribució dividents (53%) -27.004.258
A reserves -23.947.171

A data 31 de desembre de 2018 es troben liquidats la totalitat dels dividends de l’exercici 2017.