Estats financers

NOTA 13PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES

Els moviments d’aquest epígraf durant l’exercici 2018 han estat els que es mostren a continuació:

(Import en euros) Saldos 01/01/2018 Dotacions 31/12/2018 Traspassos 31/12/2017 Aplicació 31/12/2018 Saldo 31/12/2018
Compromissos per Pensions personal pre-jubilat i jubilat a llarg termini 4.006.132 151.751 -278.512 3.879.370
Compromissos per Pensions personal pre-jubilat i jubilat a curt termini 362.463 278.512 -363.683 277.293
TOTAL 4.368.595 151.751 0 (-)363.683 4.156.663

La provisió enregistrada a 31 de desembre 2018 per valor de 4.156.663 euros correspon a la provisió a llarg i curt termini per fer front a les pensions del personal passiu (jubilats i pre-jubilats) segons el model de prestació definida al qual estan subjectes en base al reglament de la pensió de jubilació del Consell General del 29 de juliol de 1981, el decret de Govern sobre la jubilació anticipada del 5 de juny de 1996, i el Reglament intern de data 12 de març de 2009.

Els imports es basen en la valoració actuarial actualitzada a data 31 de desembre de 2018, dels compromisos presents i futurs contrets a 31 de desembre de 2015, actualització que ha suposat una dotació addicional a la provisió per import de 151.751 euros. Per a la realització de la valoració actuarial, es tenen en compte les taules de mortalitat i invalidesa PERMF00P. Aquesta valoració financer-actuarial ha estat realitzada mitjançant el mètode de valoració “Projected Unit Credit”, seguint els principis tècnics actuarials generalment reconeguts.

El 100% del personal fix en actiu està adherit al pla de previsió social d’aportació definida aprovat el 20 de novembre de 2014 pel Consell d’Administració. La Societat va fer efectiva l’externalització de la gestió del pla de previsió social en data 7 de febrer 2017, data a partir de la qual la Societat efectua aportacions equivalents a les efectuades pel personal segons preveu el reglament vigent, i fins a un límit del 3% del salari pensionable.