Estats financers

NOTA 14CREDITORS A CURT TERMINI

El detall d’aquesta partida del passiu del balanç és el següent:

DETALL PASSIU CORRENT (euros) NOTES 31/12/18 31/12/17
DEUTES A CURT TERMINI 2.511.276 5.459563
Altres deutes a curt termini 1.125.736 620.945
Fiances rebudes de proveïdors 159.327 187.624
Dipòsits rebuts de clients 460.788 433.321
Provisions a curt termini 505.622
CASS creditora 522.399 539.660
Seguretat social pendent de pagament CASS creditora 552.399 539.660
Agència Tributària creditora (Nota 16) 833.142 4.298.958
Retencions IRPF pendents de pagament 31.883 27.480
IRNR pendent de pagament 140.558 179.298
Impost de societats pendent de pagament 0 3.073.124
Agencia Tributaria liquidació mensual IGI 352.539 283.708
Agencia Tributaria i altres (rendes en espècie) 308.162 735.349
CREDITS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR 35.988.839 51.650.216
Proveïdors 9.552.499 8.229.809
Operadors 24.296.999 39.976.929
Creditors Diversos 119.013 1.459.130
Bestretes de clients 143.698 155.527
Remuneracions pendents de pagament 1.876.630 1.828.821
TOTAL DETALL PASSIU CORRENT 38.500.116 57.109.779

En l’epígraf Altres deutes a curt termini, s’hi recullen enguany les provisions a curt termini pels costos i compromisos pendents de liquidar vinculats a la suspensió del projecte The Cloud i correspon a les despeses previstes per les obres d’adequació provisional de la parcel·la, amb l’objectiu de fer-la accessible al públic, així com les despeses relacionades amb el tancament dels compromisos amb les empreses proveïdores.

En l’epígraf Agència Tributària creditora, figura l’apartat Agència Tributària i altres (Rendes en espècie) que correspon a la regularització en curs de les rendes en espècie que no havien estat correctament declarades durant el període comprès entre els anys 2013 i 2017. La societat va dotar una provisió de 735.349 euros a data 31 de desembre 2017 per fer front a la regularització corresponent. Durant el segon i el tercer trimestre de 2018 es van completar les liquidacions d’aquest passiu davant la Caixa Andorrana de Seguretat Social per import de 427.187 euros, restant pendent de liquidació la regularització davant l’Agencia Tributària.

En relació a l’epígraf Crèdits comercials i altres comptes a pagar, destaquen els següents apartats:

  • Operadors:
    En aquest epígraf figuren els deutes amb operadors de telecomunicacions per operacions de tràfic comercial, inclòs els ràpels anuals per Roaming In enregistrats a favor d’operadors de telefonia mòbil.
  • Remuneracions pendents de pagament:
    El desglossament d’aquest epígraf és el següent:
(Imports en euros) 31/12/18 31/12/17
Previsió DPO i Vacances meritades 803.491 736.739
Fons Mutu 795.847 729.620
Personal Passiu provisió a curt termini 277.293 362.463
Total 1.876.630 1.828.821