Estats financers

NOTA 16SALDOS AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

La composició dels saldos corrents amb les Administracions públiques a data 31 de desembre de 2018 és la següent:

16.1 Saldos corrents amb les Administracions públiques


(Euros) - Exercici 2018
Saldos 31/12/2018
Deutors
Saldos 31/12/2018
Creditors
Saldos 31/12/2017
Deutors
Saldos 31/12/2017
Creditors
Organismes de la Seguretat Social 0 552.399 0 539.660
Caixa Andorrana de la Seguretat Social 0 552.399 0 539.660
Agència Tributària 574.698 833.142 240.134 4.298.958
Impostos indirectes 0 352.539 0 283.708
Impost sobre beneficis 331.202 0 0 3.073.124
Retencions IRPF pendents 0 31.883 0 27.480
IRNR pendent de pagament 0 140.558 0 179.298
Actius per Impostos diferits 243.235 0 239.812 0
Agència Tributària altres (rendes en espècie) 308.162 0 735.349
Altres 261 0 321 0

L’epígraf Impost sobre beneficis recull l’import pendent de retorn per part de l’Administració Tributària tenint en consideració el pagament a compte corresponent a l’exercici 2018 per valor de 1.930.976,18 euros i l’impost efectivament meritat durant aquest exercici.

16.2 Conciliació entre el resultat comptable, base imposable fiscal i despesa per Impost de Societats

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost sobre societats meritat el 2018 és la següent:

(Imports en euros) Saldo 31/12/18 Saldo 31/12/17
Resultat abans d’impostos 20.074.545 55.991.192
+ diferències permanents 533.705 292.882
+ diferències temporals 34.227 -6.277.743
Base imponible fiscal 20.642.477 50.006.330
x tipus impositiu 10% 2.064.248 5.000.633
Import brut 2.064.248 5.000.633
-Deduccions i bonificacions 1.483.464 3.861.952
Total estimació IS a liquidar 2018 1.483.464 3.861.952
Diferencies per actius i passius diferits -3.423 627.774
Altres ajustos (*) 116.309 550.036
Impost meritat exercici 1.596.351 5.039.762
Rectificatives Anys Anteriors amb càrrec a resultat exercici 0 0
Despesa Impost sobre Societats 1.596.351 5.039.762

(*) Els altres ajustos corresponen a la regularització de bonificacions per aplicació del 5% sobre inversions en haver-se donat de baixa els elements abans del període de cinc anys que preveu la Llei de l’IS. D’igual manera s’inclou la regularització de deduccions per creació de llocs de treball en no haver-se mantingut l’increment de la plantilla mitjana de l’any 2017 a data 31 de desembre de 2018.

16.3 Exercicis Oberts a inspecció respecte a l’impost de Societats

Tal i com s’estableix a la Llei de bases de l’ordenament tributari, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les liquidacions presentades no han estat inspeccionades per les autoritats tributàries o hagi transcorregut el període de prescripció de tres anys. Per tant, la societat té obert a inspecció els darrers 4 anys per l’impost de societats i els darrers 3 anys per tota la resta d’impostos que l’hi són d’aplicació.
Els Administradors de la Societat consideren que s'han practicat adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, per la qual cosa, encara que sorgeixin discrepàncies en la interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera significativa els comptes anuals adjunts.