Estats financers

NOTA 17



SALDOS I TRANSACCIONS AMB PARTS VINCULADES

Els saldos a 31 de desembre de 2018 i les transaccions efectuades durant l’exercici amb l’empresa ANSEAC són els següents:

SALDOS ANSEAC 31/12/18
A) ACTIUS NO CORRENTS
IV - Immobilitzat financer
IVa - Empreses del grup i associades
1 - Instruments de patrimoni 30.000
2 - Crèdits i comptes a cobrar 182.838
B) ACTIUS CORRENTS
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 27.985
IV - Inversions financeres a curt termini
1 - En empreses del grup i associades 28.426
C) PASSIUS CORRENTS
V - Creditors comercials i altres comptes a pagar
2 - Empreses del grup i associades, creditores 58.273
TRANSACCIONS ANSEAC 2018
I) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis 36.304
Altres ingressos d'explotació 73.852
II) DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Altres despeses d'explotació
c) Serveis professionals independents (-)371.084
III) INGRESSOS FINANCERS
b) D'altres actius financers 6.495
IV COBRAMENT DE DIVIDENDS 70.000

Els saldos a 31 de desembre de 2018 i les transaccions efectuades durant l’exercici amb el Govern d’Andorra són els següents:

SALDOS GOVERN D'ANDORRA 31/12/18
A) ACTIUS NO CORRENTS
IV - Immobilitzat financer
IVa - Empreses del grup i associades
2 - Crèdits i comptes a cobrar 3.691.868
B) ACTIUS CORRENTS
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 420.094
IV - Inversions financeres a curt termini
1 - En empreses del grup i associades 42.591.301

Els saldos a 31 de desembre de 2018 amb el Govern d’Andorra són deguts principalment al deute públic que la Societat ha subscrit, a la factura dels serveis de telecomunicacions del mes de desembre pendent de cobrar i a altres factures relacionades amb diversos serveis prestats.

Així mateix, les transaccions realitzades durant l’any amb el Govern d’Andorra han estat:

TRANSACCIONS GOVERN D'ANDORRA 2018
I) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis 1.557.868
II) DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Altres despeses d'explotació
h) Altres serveis exteriors (-)171.758
III) INGRESSOS FINANCERS
b) D'altres actius financers 432.087
PAGAMENT DIVIDENDS (-)27.004.258

Els saldos a 31 de desembre de 2018 i les transaccions efectuades durant l’exercici amb l’empresa AVATEL & WIKIKER són els següents:

SALDOS AVATEL & WIKIKER S.L. 31/12/18
A) ACTIUS NO CORRENTS
IV - Immobilitzat financer
IVa - Empreses del grup i associades
1 - Instruments de patrimoni 16.488.373
2 - Crèdits i comptes a cobrar
B) ACTIUS CORRENTS
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 310.455
IV - Inversions financeres a curt termini
1 - En empreses del grup i associades 510.176
C) PASSIUS CORRENTS
V - Creditors comercials i altres comptes a pagar
2 - Empreses del grup i associades, creditores
TRANSACCIONS AVATEL & WIKIKER S.L. 2018
I) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis 596.323
II) DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Altres despeses d'explotació
h) Altres serveis exteriors
III) INGRESSOS FINANCERS
b) D'altres actius financers 10.176

L’epígraf Inversions financeres a curt termini inclou un préstec a favor d’AVATEL & WIKIKER TELECOM SL per import de 500.000 euros a curt termini, així com els interessos meritats a data de tancament i altres ingressos relacionats (veure Nota 10).