Estats financers

NOTA 18IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

La composició de l'import net de la xifra de negocis corresponent a l’exercici 2018 és la següent:

(Euros) 31/12/18 31/12/17
FACTURACIÓ A CLIENTS
FIX 28.201.243 28.646.415
MÒBIL 20.596.053 21.380.788
SOLUCIONS EMPRESA 3.057.257 2.662.681
SERVEIS PÚBLICS 565.372 649.401
INSTITUCIONAL 546.567 561.467
ALTRES 27.867 71.278
DIVERSIFICACIÓ 739.455 277.550
TOTAL FACTURACIÓ CLIENTS 54.333.815 54.249.580
FACTURACIÓ A OPERADORS
Roaming in 31.704.369 39.610.029
Altres serveis interconexió 1.637.549 1.535.030
TOTAL FACTURACIÓ OPERADORS 33.341.918 41.145.059
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI 87.675.733 95.394.639

La Societat disposa de contractes amb els operadors, que regulen les condicions econòmiques i tècniques de la prestació de serveis. Els acords d’itinerància internacional (Roaming) entre la Societat i els operadors de l’associació GSM, estan basats en l’acord estàndard (MoU) proposat per la GSM Association. El preus aplicats corresponen als pactats en els contractes.