Estats financers

NOTA 19APROVISIONAMENTS

El saldo del compte “Consum de mercaderies, matèries primes i altres materials” de l’exercici 2018 es detalla com segueix:

(Euros) 31/12/18 31/12/17
1. Consum de mercaderies, altres materials I Serveis
Interconnexió Roaming 1.266.943 930.182
Interconnexió Internacional Dades .1799.676 1.897.931
Interconnexió Internacional Veu 1.749.849 1.454.673
Interconnexió Internacional Transport 756.565 782.052
Guia 36.921 56.826
Compra continguts 4.354.235 4.473.602
Altres Aprovisionaments per a la venda 333.921 151.231
TOTAL CONSUMS 10.298.110 10.016.497

Els preus aplicats als serveis d’interconnexió corresponen als pactats en els contractes amb els operadors (nota 18).