Estats financers

NOTA 20DESPESES DE PERSONAL

La composició del saldo de l’epígraf “Despeses de personal” de l’exercici 2018 és el següent:

(Imports en euros) 31/12/18 31/12/17
Sous i salaris 12.755.655 11.528.474
Seguretat social 2.019.084 1.882.608
Formació i Altres despeses de personal 385.176 502.979
Contribució anual pensions de jubilació 286.828 281.830
TOTAL 15.446.743 14.195.890

En data 30 de juny de 2018 es va produir la baixa definitiva i voluntària d’un col·lectiu d’empleats que es va acollir al pla de baixes incentivades aprovat per Consell d’administració de la societat en data 10 d’abril de 2018. Aquest col·lectiu complia simultàniament les dues condicions previstes per a l’adhesió al pla: comptar amb un mínim de 25 anys d’antiguitat a l’empresa i tenir una edat superior als 55 anys. L’aplicació d’aquest pla ha suposat una despesa extraordinària de 0,9 milions d’euros, que es recull als apartats Sous i salaris i Seguretat social.