Estats financers

NOTA 21INGRESSOS I DESPESES FINANCERES

El resultat financer de l’exercici 2018 a data de tancament és el següent:

III - INGRESSOS I DESPESES FINANCERES 31/12/18 31/12/17
1. Ingressos i Despeses Financeres
a) Ingressos Financers 1.108.901 973.240
Participacions en instruments de Patrimoni 76.690 4.460
Ingressos Valors Renda Fixa 432.087 513.174
Interessos de crèdits 11.943 7.186
Ingressos CC i Dipòsits 577.891 409.966
Ingressos per Dtes. Financers 5.290 38.454
c) Variació valor raonable instruments financers -2.706.339 27.410.617
Variació valor raonable instruments financers -2.706.339 27.410.617
d) Diferències de Canvi 125.903 -113.565
Diferencies Negatives -79.901 -198.467
Diferencies Positives 205.804 84.902
RESULTAT FINANCER -1.471.535 28.270.292