Estats financers

NOTA 22ALTRES INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS

Aquest epígraf reflecteix l’impacte ocasionat per la cancel·lació del projecte The Cloud, i inclou el valor de l’immobilitzat en curs que s’ha donat de baixa definitivament de l’actiu, així com les despeses previstes tant per les obres d’adequació provisional de la parcel·la situada a l’Avda. Meritxell 112 com per la cancel·lació dels compromisos existents amb els proveïdors contractats. La provisió per compromisos pendents de liquidar es troba reflectida a l’epígraf Deutes a curt termini, Provisions a curt termini (nota 14).