Estats financers

NOTA 5IMMOBILITZAT INTANGIBLE

El moviment en aquest epígraf durant l’exercici ha estat conforme al detall següent:

(Imports en euros) Obertura 01/01/18 Altes Baixes Traspassos Saldo 31/12/18
Aplicacions informàtiques 26.728.986 2.309.729 -1.261.829 101.914 27.878.349
Propietat industrial 20.076 0 -4.542 0 15.534
Propietat intel·lectual 624.000 0 0 0 624.000
Immobilitzat en curs 8.958 375.458 0 -101.914 282.502
Altres Drets 2.070.626 0 0 0 2.070.626
Bestretes per a immobilitzats 69.000 69.000
Total Cost 29.425.645 2.753.737 -1.266.371 0 30.940.011
Amortització acumulada -17.612.970 -4.236.056 1.065.788 0 -20.783.238
VALOR NET 11.839.676 -1.482.319 -200.583 0 10.156.774

Al tancament de l’exercici la Societat tenia elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats que seguien en ús.
Les principals inversions en immobilitzat intangible corresponen a noves funcionalitats dels sistemes d’informació BSS/OSS, al projecte de renovació de la SUI d’IPTV, a l’ampliació de llicències de BBDD Oracle i al projecte de transformació del lloc de treball amb la solució VMWare.

Les baixes registrades durant l’exercici 2018 corresponen essencialment a aplicacions informàtiques relacionades amb del Sistema d’informació geogràfica, la xarxa de transport SDH.ECI, i altres eines de BSS/OSS que no es troben en ús a data de tancament.