Estats financers

NOTA 6IMMOBILITZAT TANGIBLE

El moviment produït en aquest capítol del balanç durant l’exercici 2018, com també la informació més significativa que afecta aquest epígraf, han estat els següents:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2018 Altes Baixes Traspàs Saldo 31/12/18
Terrenys 30.359.460 0 0 1.732.112 32.091.572
Edificis i altres construccions 20.142.413 0 0 -1.240.104 18.902.310
Equips i instal·lacions Tècniques 237.424.497 893.652 -9.509.676 9.027.196 237.835.671
Utillatge 1.976.888 139.119 -119.252 0 1.996.754
Mobiliari 1.463.180 26.550 -252.308 0 1.237.422
Altre immobilitzat 9.107.530 466.923 -530.337 0 9.044.116
Immobilitzacions en curs 3.347.175 9.648.566 -1.578.568 -9.519.207 1.897.967
Bestretes per immobilitzats 172.230 0 0 172.230
Total Cost 303.821.142 11.347.040 -11.990.141 0 303.178.042
Edificis i altres construccions 4.265.192 -601.579 0 0 -4.866.771
Equips i instal·lacions Tècniques -148.311.751 -15.599.108 7.974.972 0 -155.935.887
Utillatge -1.830.625 -62.454 119.252 0 -1.773.827
Mobiliari -1.297.581 -24.843 249.777 0 -1.072.647
Altre immobilitzat -7.218.063 -747.482 530.337 0 -7.435.208
Total Amortització Acumulada -162.923.212 -17.035.466 8.874.338 0 -171.084.340
VALOR NET 140.897.930 -5.688.426 -3.115.803 0 132.093.701

Cal destacar dins l’immobilitzat tangible el traspàs del valor net comptable de l’edifici situat a Avda. Meritxell 112 i de les seves instal·lacions tècniques com a més valor del terreny, com a conseqüència de la finalització de les obres d’enderroc de l’antic edifici administratiu. El valor net comptable d’aquests actius ascendeix a 1.570.161,38 euros a data 31 de desembre de 2018.
Així mateix , s’ha procedit a l’activació dels costos d’enderroc de l’edifici incorreguts durant els mesos de gener i febrer de 2018 (fase final), per import de 148.960,29 euros, com a més valor del terreny.

Aquests traspassos s’han realitzat en base a lo establert en les NIC 40 i 16, segons les quals el cost total d’adscripció dels terrenys, edificis i instal·lacions així com els costos de desconstrucció es poden considerar com valor del terreny, sempre i quan el total del valor del terreny no superi el seu valor de mercat.

Com a conseqüència de la cancel·lació definitiva del projecte The Cloud, per acord del Consell d’Administració de data 17 de desembre de 2018, la societat va donar de baixa de l’actiu l’immobilitzat en curs relacionat amb la construcció de dit edifici, el que ha suposat una reclassificació definitiva a pèrdues dels costos incorreguts per valor de 1,5 milions d’euros (Nota 22).

També s’han fet inversions en la renovació de la xarxa d’emergència TETRA, evolució del core i ampliació de la capacitat de la xarxa mòbil 3G i 4G, evolució de la plataforma steering de Roaming, la renovació de les plataformes d’IPTV, així com diferents millores en la xarxa de transport i accés de la companyia.
Els béns aportats a la Societat d’acord amb el previst en el Decret relatiu a l’adscripció i aportació de béns, drets i obligacions a la Societat Pública Andorra Telecom, SAU de data 17 de juny 2015 amb efectes comptables a 1 de gener de 2015, inclouen l’adscripció dels següents béns del patrimoni nacional (Annex II del Decret d’adscripció), quina valoració va ser realitzada per un expert independent en data 8 de juny de 2015. La valoració al moment de l‘aportació es detalla en el quadre següent:

PARRÒQUIA DESCRIPCIÓ Euros
Canillo Terreny i Edifici Central Ransol 438.806
Encamp Terreny i Edifici Central Encamp 703.726
Ordino Terreny i Edifici Central Arans 1.767.919
La Massana Terreny parcel·la Prat del Molí i Edificis Centrals de La Massana 1 i 2 2.617.678
Andorra la Vella Terreny i Edifici Av. Meritxell 112 16.722.883
Andorra la Vella Terreny i Edifici de la Comella 2.386.347
Andorra la Vella Terreny i Edificis Antiga Caserna Central del Servei de Prevenció i Extinció d'incendis 8.895.144
Andorra la Vella Terreny i Edifici Nexus Santa Coloma 15.570.174
Sant Julià de Lória Terreny y Edifici Central Sant Julià 1.133.383
TOTAL VALOR BÉNS ADSCRITS 50.236.060

La composició dels equips i instal·lacions tècniques, a 31 de desembre de 2018, és el següent:

(Imports en euros) Saldo 31/12/18 A.A. a 31/12/18 Saldo net 31/12/18
Instal·lacions Edificis 17.430.791 11.487.177 5.943.614
Instal·lacions en sols tercers 3.678.803 2.906.978 771.825
Xarxa 116.723.979 80.342.998 36.380.981
Cabines 1.535.341 1.366.074 169.267
Aparells instal·lats 15.671.648 10.900.763 4.770.885
Línies elèctriques 622.119 549.516 72.602
Equips per a repetidors 7.266.280 6.726.030 540.250
Equips per a centrals 74.863.769 41.651.807 33.211.963
Altres infraestr. tècniques 42.941 4.544 38.397
Total equips i instal·lacions tècniques 237.835.671 155.935.887 81.899.784

Els estatuts de la Societat preveuen que el seu objecte constitueix la gestió i explotació dels serveis de telecomunicacions així com la gestió de les xarxes nacionals de radiodifusió sonora i televisió. Atès que és la pròpia Societat qui emet de forma unilateral les senyals de radiodifusió sonora i televisió, no percep cap contraprestació econòmica relacionada amb la gestió de les esmentades xarxes. La llei de radiodifusió pública i de creació de la Societat pública RTVA, SA faculta al Govern l’adscripció a la mateixa dels béns necessaris per la gestió dels serveis de radiodifusió i televisió necessaris pel seu funcionament. Aquesta adscripció ha estat feta sense fer cap menció als béns que estan en possessió o formen part dels actius de la Societat.

El concepte d’aparells instal·lats, inclòs en les instal·lacions tècniques, conté elements que són propietat de la Societat però estan en possessió de tercers, clients de la Societat.

La política de la Societat és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. A data 31 de desembre de 2018 es troben vigents les pòlisses corresponents per donar cobertura suficient als actius de la societat.