Estats financers

NOTA 7IMMOBILITZAT FINANCER

Els moviments d’aquest epígraf durant l’exercici 2018 han estat els que es mostren a continuació:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2018 Altes Baixes Traspàs Variació valor Saldo 31/12/18
a) Empreses del grup i associades
Inversions en capital: ANSEAC 30.000 0 0 0 30.000
Inversions en capital: AVATEL & WIKIKER TELECOM, S.L. 16.488.373 0 0 0 16.488.373
Deute sector públic a llarg termini 38.954.420 2.659.594 0 -37.938.420 3.675.594
Deute sector públic (Interessos meritats no vençuts) 10.167 69.712 0 -64.055 0 16.274
Credit a ll/t ANSEAC 205.912 0 0 -23.074 0 182.838
b) Altres empreses
Inversions en capital 300.185 150 0 0 0 300.335
Fons inversió 44.828.149 0 0 0 -2.706.339 42.121.810
Dipòsits a termini 0 17.600.000 0 0 0 17.600.000
Dipòsits a termini (interessos meritats no vençuts) 0 648 0 0 0 648
Dipòsits i fiances 90.959 117 0 0 0 90.711
TOTAL 100.908.251 20.330.220 0 -38.025.549 -2.706.339 80.506.584

a) Inversions en el capital en empreses del grup i associades

La Societat participa en el 50% del capital social de l’empresa ANSEAC, S:A.
ANSEAC SA, Andorrana de Serveis d’Atenció al Client, SA, amb NRT L-7109938-N, registre de comerç 925659-N i amb domicili social a La Massana, Avinguda Sant Antoni número 32, edifici Els Arcs, té per objecte la prestació de serveis d’atenció al client en el mercat nacional i internacional.
La Societat va ser constituïda el 2015 i va iniciar les seves operacions el 2016 a través del negoci Espic. El valor en llibres de la participació en el capital social és de 30.000 euros. La societat no cotitza en borsa ni en cap mercat secundari.
En data 25 de maig de 2018 es va rebre el cobrament de 70.000 euros en concepte de distribució de dividends de la societat ANSEAC SA corresponents a l’exercici 2017, segons aprovat a l’acta de data 2 de febrer de 2018 de dita societat.
L’import del capital social, reserves i resultat de l’últim exercici és el següent:

ANSEAC, S.A. (Import en euros) 31/12/18 31/12/17
Capital social 60.000 60.000
Reserves (Resultats d'exercicis) 12.000 -
Resultat de l'exercici 160.526 286.953

La Societat també participa en el 37,3% del capital de l’empresa AVATEL & WIKIKER TELECOM S.L., accions que van ser adquirides el 9 de novembre de 2017. Avatel Telecom és operadora de telecomunicacions que opera a la costa espanyola, i que disposa d’una xarxa de fibra òptica pròpia i ofereix Internet, telefonia i televisió a la costa de Cadis, Alacant i Màlaga. La Societat, amb N.I.F. B-93-135218, té domicili social al carrer Azaleas, 51 (Centro Polo), Nueva Andalucía, Marbella (Málaga).
Aquesta compra va suposar una inversió en el capital de 16 milions d’euros, dels quals 9 milions d’euros mitjançant la compra del 25,07% del capital social (16.926 accions) a la societat AVANT TELECOM & URBOTIC, SL., i 7 milions a través de la subscripció de la totalitat de les 13.165 accions emeses en l’ampliació de capital feta per la societat. Durant 2018 AVATEL & WIKIKER TELECOM SL ha continuat el seu procés de creixement en línia amb les expectatives, tancant l’exercici convertida en el sisè operador espanyol amb un total de 74.000 clients.
A 31 de desembre 2017, quedava pendent de pagament la quantitat de 1,35 milions d’euros a AVANT TELECOM & URBOTIC S.L., quantitat que seria dipositada en un compte de garantia “compte escrow” en una entitat bancària andorrana, fins que fos alliberada en base als pactes de compra-venda establerts. Segons el previst, aquest pagament es va fer efectiu en el compte de garantia en data 6 de febrer de 2018.
Segons l’acord de compra-venda, Andorra Telecom es reserva l’opció de compra d’un 12,7% del capital social d’AVATEL & WIKIKER TELECOM S.L per import de 5,45 milions d’euros durant un període de 5 anys, opció que li permetria elevar al 50% la seva participació total en la companyia. Durant aquest període o fins que l’opció de compra s’executi, el que ocorregués primer, Andorra Telecom tindrà dret a cobrar dividends només en aquells exercicis en que els resultats obtinguts per Avatel Telecom superin els 563 milers d’euros.
L’import del capital social, reserves i resultat de l’exercici 2017, l’últim disponible, és el següent:

AVATEL & WIKIKER TELECOM S.L (imports en euros) 31/12/17 31/12/18
Capital Social 7.237.269 237.307
Reserves 210.547 141.782
Resultat d'exercicis anteriors 1.394.992 536.290
Resultat de l'exercici 1.303.366 1.194.086
Subvencions, donacions i llegats rebuts 75.278 81.178


Deute del sector públic a llarg termini

La Societat ha participat en la subscripció de les diferents emissions de deute públic emès pel Govern d’Andorra. El valor i les principals condicions de les subscripcions enregistrades en aquest epígraf són les següents:

Emissió Import efectiu de la subscripció Data de venciment Rendibilitat anual Interessos correguts no vençuts Valoració
Emissió 29/05/2017 Bons 5 anys 1.016.000 29/05/2022 1,75% 10.522 1.026.522
Emissió 13/04/2016 Bons a 2 anys 2.659.594 13/04/2020 0.85% 16.274 2.675.868
TOTAL DEUTE PÚBLIC GOVERN A LL/T 3.675.594 26.796 3.702.390

Els interessos meritats de l’emissió de bons del 29/05/2017 a 5 anys per un import de 10.522 euros es consideren a curt termini, doncs es cobraran al maig de 2019. Es tracta d’una inversió a llarg termini amb pagament d’interessos anual.

Crèdit a llarg termini a ANSEAC

En data 1 de març de 2016 la Societat va concedir un préstec a favor de la Societat participada ANSEAC,S.A. per un import de 250.000€ a retornar en deu anys a un tipus d’interès fix del 3,10%, per a finançar les seves necessitats de finançament i tresoreria.

A data 31 de desembre de 2018 queden pendents d’amortitzar 205.912 euros, dels quals 182.838 euros estan classificats a llarg termini i 23.074 euros a curt termini doncs es retornaran el març del 2019.

b) Inversions en altres empreses

Inversions en capital

A continuació es presenta la composició de les participació de la Societat en altres Societats de dret privat a 31 de desembre de 2017:

(Imports en euros) Cost a valor històric Deteriorament Valor Net Comptable Percentatge de Participació
SEMTEE, S.A. 300.185 0 300.185 1,062%
TECNOLOGIA CAPITAL S.L. 150 0 150 5.00%
Total 300.335 0 300.335

SEMTEE SA, té per objecte l’explotació de l’aigua termal a la parròquia d’Escaldes-Engordany amb dos centres termolúdics d’activitat, Caldea i Innú.
En data 28 de setembre de 2018 es va rebre el cobrament de 6.690 euros en concepte de distribució de dividends de la societat SEMTEE SA corresponents a l’exercici 2017, segons aprovat a l’acta de data 26 de juny de 2018 de dita societat.

En data 16 d’abril de 2018 la societat va adquirir el 5% del capital social de la societat Tecnologia Capital SL per valor de 150 euros. Aquesta societat gestiona actualment el projecte APARKAND, que va sorgir com a iniciativa impulsada per la incubadora i acceleradora d’empreses NIU, espai d’emprenedoria d’Andorra Telecom.

Fons d’inversió

La valoració de la cartera a 31 de desembre de 2018 és la següent:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2018 Altes Variació valor Saldo 31/12/18
Fons Inv. Societats bancàries andorranes 44.828.149 0 (-)2.706.339 42.121.810
TOTAL IMMOBILITZAT FINANCER 44.828.149 0 (-)2.706.339 42.121.810

Les dates de constitució i venciment de la cartera són les següents:

Societat bancària Denominació Instrument Data construcció (*) Data venciment
Andbanc Fons mixtel 5/10/2006 Il·limitada
Banc Sabadell IQ-STA 4/4/2007 Horitzó mig-llarg termini
Crèdit Andorrà Crèdit fons mixt 17/5/2005 Indefinida
BIBM Privat 1-S 5/7/2006 Indefinida
Banca Privada d'Andorra Euromix moderat 23/7/2008 Indefinida

(*) Correspon a la data de constitució dels fons d’inversió per part del Servei de Telecomunicacions d’Andorra i que varen ser aportats a la Societat.

La Societat té la intenció de seguir mantenint la totalitat de la cartera del fons d’inversió per un període de com a mínim, un any.

Dipòsits a llarg termini
Els dipòsits a llarg termini estan composats per diverses imposicions en societats bancàries andorranes.