Estats financers

NOTA 8EXISTÈNCIES

El detall d’aquesta partida del balanç de situació al 31 de desembre de 2018, és el següent:

(Imports en euros) 31/12/2018 31/12/2017
Matèries primeres i consumibles 3.182.483,82 3.314.399
Mercaderies Comercials 52.621 64.420
Bestretes a proveïdors 202.518 3.256
Provisions per Deteriorament -602.340 -547.707
Total 2.835.283 2.834.369

La Societat constitueix una provisió per deteriorament, en base al nivell d’obsolescència d’alguns materials.

Els moviments de les provisions per deteriorament durant l’any han estat els següents:

(Imports en euros) Saldos 01/01/2018 Dotacions Reversions Aplicacions Saldos 31/12/2018
Provisions per Deteriorament -547.707 -263.289 48.014 160.642 -602.340