Estats financers

NOTA 9DEUTORS

El detall d’aquesta partida del balanç al 31 de desembre de 2017, és el següent:

CREDITS I COMPTES A COBRAR A CURT TERMINI (euros) NOTES 31/12/18 31/12/17
DEUTORS
CLIENTS
Clients, factures pendents de cobrar 4.489.201 4.194.828
Clients factures impagades 3.341.957 3.044.012
TOTAL BRUT 8.191.157 7.238.841
PROVISIONS (-)3.042.903 (-)2.948.123
TOTAL NET CLIENTS 5.148.254 4.290.718
OPERADORS
Operadors, factures pendents de cobrar 35.382.967 42.744.387
TOTAL BRUT 35.382.967 42.744.387
PROVISIONS (-)18.057 (-)175.724
TOTAL NET OPERADORS 35.364.911 42.568.664
GOVERN D'ANDORRA (Nota 16)
Actius per impostos diferits 243.235 239.812
Altres MI Govern d'Andorra 331.464 321
TOTAL 574.698 240.134
ALTRES DEUTORS
Acomptes personal 1.969 717
Deutors Diversos, factures pendents de cobrar 663.428 1.922.622
TOTAL BRUT 665.417 1.923.339
PROVISIONS (-)360.219 (-)382.011
TOTAL NET ALTRES DEUTORS 305.198 1.541.328
TOTAL NET DEUTORS 41.393.061 48.640.843

Els moviments de les provisions per deteriorament durant l’any han estat els següents:

(Import en euros) Saldos 01/01/2018 Dotacions Reversions Aplicacions Saldos 31/12/2018
Provisions per Deteriorament -3.505.857 -151.795,80 92.050,67 144.423,36 -3.421.179